دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نمونه تکلیف سنجش عملکردی

نمونه تکلیف عملکرد درس ریاضی در 3 گام

موضوع درس: راهبرد حدس و آزمایش

دانلود


نمونه تکلیف عملکرد درس مطالعات اجتماعی در 3 گام

موضوع درس: آشنایی دانش آموزان با آب های بزرگ

دانلود


نمونه تکلیف عملکرد درس علوم تجربی در 3 گام

موضوع درس: آشنایی دانش آموزان با تولید مثل در گیاهان

دانلود


نمونه تکلیف عملکرد درس ادبیات در 3 گام

موضوع درس: نگارش

دانلود


 

 

 

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.