دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

طرح ارزشيابي توصيفي

اين طرح مشهور به ارزشيابي كيفي يا طرح حذف نمره است.

  • تجربه نوآورانه ي برخاسته از عمل در مقطع ابتدايي آموزش و پرورش ايران است .اين طرح به صورت پيش آزمايشي در سال تحصيلي 82-81 اجرا و ارزشيابي شد.اجراي آزمايشي اين طرح در چهار سال تحصيلي بعد ادامه داشته است.

  • هدف ارزشيابي خدمت به آموزش است،نه در كمين نشستن براي غافلگير كردن دانش آموز ومحك زدن او با معيار آنچه «نمي داند»فرهنگ موفقيت را ميتوان با كاربرد روش صحيح در آموزش و ارزشیابی بر کلاس غالب کرد.

  • اطلاعات حاصل از سنجش وارزشیابی مستمر هر دانش آموز باید به این پرسش معلم پاسخ دهدکه این دانش آموز در کجا قرار دارد و من برای پیشرفت او چه میتوانم بکنم؟نه اینکه معلم نتیجه گیری کند که مثلا این دانش آموز زیر حد متوسط یا کند ذهن یا تیز هوش است.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.