دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

سنجش برای یادگیری

سنجش برای یادگیری

ترجمه قسمتی از کتاب دکتر Cheryl A Jones

Assessment for learning

پوسته Mission News توسط Compete Themes.