دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

آزمون عملکردی چیست؟

آزمون عملکردی چیست ؟

ژندایک و همکاران (1991) آزمون عملکردی آزمون بسیار معتبری است که تاکید بر فرایندهای یادگیری فراگیر در سطوح مختلف تحصیلی دارد .

استفاده از این شیوه سنجش دانش آموزان بسیار تازه است.

نظریه های شناختی جدید بر جنبه های فکری و خود نظم دهی فراگیر تاکید می کنند وتوجه بیشتر معطوف به این است که چگونه فراگیران دانش را تفسیر میکنند وبه کار می گیرند تا مسائل پیچیده را حل کنند.

این گونه مهارت ها با آزمون های عینی و سنتی مثلا آزمون چند گزینه ای قابل سنجش نیست .هنگامی که فعالیت های علمی و آزمون های عملکردی جای خود را در برنامه ی سنجش فراگیر باز کند،به دانش آموز و والدین او پیام را میدهد که آموخته های زمانی ارزش دارد که از محدودهی ذهن خارج شده ودر عمل به کار گرفته شود

پوسته Mission News توسط Compete Themes.