دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تعاریف ومفاهیه پایه

اندازه گیری⇐

فرایندی که تعین میکند یک شخص یا یک شی چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است.(سیف1394)

پوسته Mission News توسط Compete Themes.