دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

علمی_آموزشی

بلوم  معتقد است اگر معلم خودش نتواند هدف آموزش خود را به شکلی دقیق وشفاف  برای خود تعریف کند ،به احتمال زیاد دانش آموز و دانشجو ی او هم ،نهایتا نمی توانند دستاورد خاصی از درس وآموزش او را به زندگی واقعی_در بیرون فضای آموزش_منتقل کنند

پوسته Mission News توسط Compete Themes.