دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

عناصر مختلف یک تکلیف که باید کنترل شود

  1. زمان:میزان زمانی که طول میکشد دانش آموز یک تکلیف را انجام دهد(شامل کوتاه مدت وبلند مدت)
  2. تکلیف فردی ،گروهی یا ترکیبی از هر دو
  3. فرایند یا فراورده یا هر دو سنجیده می شود.
  4. ساختار تکلیف(بازدید بدون ساختار یا بسته بودن وسازماندهی شده تکلیف)
  5. سطح شناختی تکلیف
  6. درجه سختی تکلیف که با سطح شناختی مرتبط است اما یکی نیست که 2 نکته درجه سختی را مشخص میکند یکی محتوا دوم پیش پیش زمینه وتجربه دانش آموز وخود تکلیف

ص 60 تا 76

کتاب سنجش عملکرد ترجمه دکتر نادعلی پور

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.